Ook dit jaar organiseert Centextbel/Fedustria haar jaarlijkse studienamiddag die textielbedrijven, overheden en onderzoekers samenbrengt voor spraakmakende gesprekken over duurzamer waterbeleid.

De jaarlijkse studienamiddag wordt in de voormiddag voorafgegaan door de Masterclass Water. Wanneer je inschrijft voor de masterclass, ben je automatisch ook ingeschreven voor de studienamiddag. Omgekeerd kan je wel enkel inschrijven voor de studiemiddag zonder masterclass.

Programma:
  • 13u : Ontvangst met coronaproof broodjeslunch voor de fysieke deelnemers 
  • 13u15 : Verwelkoming door de voorzitter Fa Quix, Fedustria 
  • Reductie en indikking van slibs met hoogwaardige recuperatie van proceswater - economische en ecologische beschouwingen

Duurzaam watergebruik gaat niet enkel gepaard met het verminderen van het waterverbruik. Recuperatie van gezuiverd afvalwater in het proces zorgt niet enkel voor een reductie van ingenomen water, maar tevens voor een reductie van de hoeveelheid te lozen afvalwater. Efficiënte ontwatering van productieslibs zorgt bovendien voor een verminderde afvalhoeveelheid, en het aanwenden van specifieke chemicaliën houdt alle valorisatieopties van het slib open.

TerraCorrect is er zich al jaren van bewust dat duurzaam gebruik van water de toekomst is, dat “afvalwater” niet zonder meer als afval moet worden beschouwd en dat het mogelijk is om met beperkte inspanningen dit afvalwater opnieuw te gebruiken binnen het proces.

Hilde Henderickx, TerraCorrect 

  • Stand van zaken herziening BREF Textiel met focus op water

Sinds 2017 is de Europese BBT-studie voor de textielindustrie (BREF TXT), die handelt over de voorbehandeling (bewerkingen zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (zoals vermeld in de RIE-bijlage I, 6.2), in herziening. Ondertussen heeft het Europees IPPC Bureau (EIPPCB) de eerste draftversie van deze BREF gepubliceerd, inclusief een eerste voorstel van BBT-conclusies (D1, 12/2019). In nauw overleg tussen VITO, GOP & VMM enerzijds en Fedustria & Centexbel anderzijds werden namens België 7 vragenlijsten aangeleverd, naast concrete input over o.a. ecotox en alternatieve vlamvertragers, en werd de eerste draftversie van de BREF TXT in detail gescreend en becommentarieerd.

Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de BBT-voorstellen inzake watergebruik en emissies naar water, en worden de belangrijkste discussiepunten hierbij onder de aandacht gebracht.

An Derden, VITO 

  • Het Wezer Arrest: gevolgen voor afvalwaterlozingen

Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure worden daarom vanaf 1 januari 2021 zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen afgetoetst.

De impactbeoordeling is een antwoord op het Wezer-arrest van het Europese Hof van Justitie.  Dat arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand in gevaar brengt.

Jeroen Vanhooren en Joke Vandamme, VMM 

  • Droogtebeheer in Vlaanderen

We worden steeds vaker geconfronteerd met droogte en waterschaarste. De toelichting biedt een overzicht van de aanpak van waterschaarste en droogte in Vlaanderen en gaat in op zowel de structurele aanpak om de kans op waterschaarste te verminderen als op de reactieve aanpak in tijden van waterschaarste en droogte.

Sofie Herman, VMM 

  • Slotspreker

Victor Dries, Kabinet Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

  • 17u : Afsluitend woord door de voorzitter Fa Quix, Fedustria

Meer info over praktische regeling en inschrijven.

Andere interessante evenementen

9 sep 2021

Voka LAB Duurzaam Waterbeheer: circulair watergebruik

Nelissen Steenfabrieken, Lanaken
16 - 28 sep 2021
13:00h - 17:00h

Inspiratiereeks 'Wat met Water?'

21 sep 2021
08:30h - 17:00h

VLARIO-dag 2021

Antwerp Expo,