Farmaceutische stoffen in afvalwater zijn een bedreiging voor fauna en flora. Op 17 september heeft het Europees Parlement met een overgrote meerderheid gestemd voor een versterkte aanpak rond farmaceutische stoffen in het leefmilieu. Vlaanderen blijft niet achterop en maakt zich klaar voor de Vlaamse Green Deal Duurzame zorg. Daarin is ook plaats voor een luik ‘water’.


Binnen Europa zijn een 3.000-tal actieve stoffen in omloop en we weten ondertussen dat 90% van die actieve stoffen zelfs na gebruik of inname in hun oorspronkelijke vorm vrijkomen in het milieu. De negatieve impact op leefmilieu en volksgezondheid is omvangrijk en zorgt nu al voor zichtbare schade, bijvoorbeeld in het visbestand.
Deze impact is al zwaar en wordt nu nog versterkt door klimaatverandering. Bij aanhoudende droogte neemt de concentratie van deze stoffen immers toe: hoe minder water, hoe groter de concentratie.  Het Europees Parlement pleit daarom voor een ketenaanpak. Als we de concentraties farmaceutische stoffen in het water willen doen dalen, dan moeten we een aanpak organiseren vanaf het niveau van ontwerp, over productie, voorschrijven, gebruik tot aan de verwijdering. Alleen op die manier kunnen we de negatieve impact van farmaceutische middelen op het leefmilieu terugdringen. Europa stel daarom een aantal acties voor zoals:

  • Het bewustzijn verhogen en preventiemaatregelen en een verstandig gebruik van geneesmiddelen bevorderen (o.a. opleiding van de verschillende gezondheidswerkers, milieueffecten van farmaceutische producten meenemen in de risico-batenbeoordeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals reeds het geval is voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig, …)
  • De ontwikkeling ondersteunen van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor het milieu en een groenere productie bevorderen (Green pharmacy). De grote uitdaging is wel dat een grotere biologische afbreekbaarheid de doeltreffende werking mogelijkerwijs kan aantasten.
  • Verspilling verminderen en het afvalbeheer verbeteren (o.a. het aanpassen van de verpakkingsgrootte, het verlengen houdbaarheidsdatum en investeren in onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geavanceerdere waterzuiveringstechnologieën).
  • Uitbreiden milieumonitoring
  • •    …
De Vlaamse Green Deal – Duurzame zorg


Ook Vlaanderen is zich bewust van het probleem. Daarom is er tevens een Vlaamse Green Deal Duurzame zorg in de maak. (Privé)partners en de overheid zullen samen de krachten bundelen om een duurzaamheidsproject op te starten rond uitdagingen die alleen niet of moeilijk haalbaar zijn.
De Vlaamse Overheid (VIPA, VMM, DOMG, OVAM, AWG,…), Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), en de VMx (werkgroep van milieucoördinatoren van de ziekenhuizen), hebben al een aantal mogelijke thema’s afgebakend waarrond we verder zouden kunnen werken.

Schrijf in op het online infomoment

Op 17 november 2020 (10-12u) wordt hierrond een online infomoment georganiseerd. Ben je actief in de zorgsector of heb je er sterke banden mee, noteer dan zeker deze datum. 
Meer info over de gestemde Resolutie kan je hier vinden, informatie over de Vlaamse Green Deal – Duurzame Zorg hier