Eind 2020 werden verschillende projecten goedgekeurd die bijdragen aan de strijd tegen waterschaarste. Daarnaast wordt ook een boost gegeven aan de ondersteuning van duurzame investeringen in de landbouw, met bijzondere aandacht voor waterschaarste.

A/ Vlaanderen Circulair

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, Vlaanderen Circulair en de OVAM lanceerden in de zomer van 2020 een subsidieoproep voor innovatieve bouwprojecten die de principes van circulair bouwen toepassen. Vandaag werden 29 projecten geselecteerd die in totaal kunnen rekenen op 2,8 miljoen euro steun.

Binnen de geselecteerde projecten is ook aandacht voor circulair watergebruik met onder andere een project van Aquafin rond circulaire bronbemaling en BAM Belgium, die zich focust op regenwater- en grijswaterrecuperatie bij de renovatie van sociale woningen. Meer informatie over Vlaanderen Circulair vind je hier.

Ook werd het opzet en het daarmee samenhangende bestuur van Vlaanderen Circulair grondig herzien. Vlaanderen Circulair verlegt focus van experimenteren naar opschalen en veralgemenen van goed praktijken. Een van de zes thema’s waarop zal worden gefocust in de komende jaren zijn “waterkringlopen” – klik hier.

B/ Proeftuin Droogte

Binnen de Proeftuinen Droogte wordt ingezet op projecten die het wateraanbod vergroten via een samenwerking tussen minstens 3 bedrijven. Op de minsterraad van 18 december werd beslist om volgende projecten te subsidiëren:

 • Blue Corridor

 • Water Sharing is Caring

 • Samenwerkwater

 • Wateronafhankelijke land- en tuinbouw

 • Waterdelen BSV-Devamix-Bekaert

 • Slim water- en energienetwerk tussen glastuinbouw en kmo

 • Duurzaam waterbeheer doet klimaatbomen voor de toekomst groeien
 • Hemelwater vervangt grondwater
 • Samenwater2.0

Meer informatie over de projecten


C/ Natte Natuur

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. Van de 244 000 ha natte natuur die er rond de jaren 1950 nog waren, blijven nu maar 68 000 ha over van wisselende kwaliteit.

Met het investeringsprogramma Natte Natuur wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken op 2 manieren:

 1. Hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen

 2. Inrichting/herstel/sanering/ontharding van terreinen die nu geen ‘groene’ functie hebben

Die ingrepen bevorderen infiltratie en stimuleren waterconservering. De Vlaamse Regering selecteert nu 10 projecten die elk 250.000 euro subsidie krijgen. Meer informatie over deze projecten kan je hier vinden.


D/ Waterproof

De ministerraad van 18 december 2020 keurde dit project goed (15 miljoen euro) als addendum bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 2019-2023.

De focus van dit project ligt op droogte tegengaan via slimme buffering. Samen met Aquafin en regionale partners zet VITO drie grootschalige demo’s op.

 1. ‘Waterarchitect’ is toegespitst op de uitbouw van een slim waternetwerk op een West-Vlaams industrieterrein.

 2. In ‘Klimaatplassen’ ligt de focus op de zoetwatervoorraden en bufferopties van de witzandmeren in de Kempen.

 3. ‘Watergemeenschap’ behelst een efficiënt water- en bodembeheer in de Limburgse fruitboomgaarden.

Het addendum wijst een bijzondere opdracht toe aan VITO om het project 'Vlaanderen Waterproof' uit te voeren en te coördineren. Dit project moet een belangrijke stimulans geven aan de concretisering van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

E/ Steun aan niet-productieve investeringen landbouw

Niet alleen de subsidiepercentages voor de VLIF steun, maar ook de steun voor niet-productieve landbouwinvesteringen wordt aangepast (klik hier). Zo werd de lijst uitgebreid voor investeringen die in aanmerking komen voor steun zoals

 • Wateropslagsystemen zoals spaar-en bufferbekkens en waterreservoirs of -bassins
 • Infiltratiesystemen zoals infiltratiebekkens en waterinfiltrerende erfverharding

Veel waardevolle projecten waaruit tevens veel lessen kunnen worden getrokken naar opschaling.