Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. Indien u hiermee niet akkoord bent, dan dient u geen gebruik te maken van deze website.

De toestemming om gebruik te maken van deze website is onderworpen aan de naleving van de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Niettegenstaande dat de website is gecreëerd en door VITO wordt beheerd met de grootste zorg, waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbare bronnen, wordt de website en de informatie vermeld op de website of die er op kan worden geraadpleegd, ter beschikking gesteld “in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". VITO wijst nadrukkelijk elke garantie betreffende de website en/of de informatie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van de hand. Verder geeft VITO geen garantie (i) met betrekking tot het al dan niet voldoen van de website en/of informatie aan uw verwachtingen en (ii) het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, en VITO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid inzake de informatie of de applicaties die ter beschikking worden gesteld via de website en/of het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie of applicaties.

Het gebruik van de website, de informatie, de interactieve applicaties of resultaten bekomen door het gebruik, geschiedt volledig op eigen risico. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF IN GEVAL VAN NALATIGHEID, IS VITO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE,  DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES AAN INFORMATIE, GEDERFDE WINST, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING OF ELKE ANDERE GELDELIJKE SCHADE) VOORTVLOEINDE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE OF DE GEGENEREERDE RESULTATEN TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN VITO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. 

Door gebruik te maken van de website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven en aanvaardt u dat:
•    u de werking van de website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken;
•    u niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website zonder dat u hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website is beperkt tot gebruikers die hiervoor de toestemming hebben gekregen;
•    u verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en paswoord.

U heeft het recht om de informatie op de website te bekijken, kopiëren en te downloaden op voorwaarde dat:
•    u geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de informatie die u heeft gekopieerd;
•    u de informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
•    u de informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere media;
•    u de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VITO.

De informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie zijn de exclusieve eigendom van VITO of haar licentiegevers, en zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving.
De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden geschiedt conform de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de toepassing van de internationale verwijzingsregels. 

VITO behoudt zich het recht voor te allen tijde de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden op de homepage van de website. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf het ogenblik van de aankondiging van de wijziging op de website. Bijgevolg dient u op regelmatige wijze onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen zodat u op de hoogte bent van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Door uw gebruik van de website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd op het ogenblik dat u gebruik maakt van de website. Hierbij doet u afstand van de vordering dat deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm zijn opgesteld en niet ondertekend is door beide partijen.

Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.