Onze missie

Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair dat actief is voor de integrale waterketen. Vlakwa initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis. 

Door het grote strategische, industriële en maatschappelijke belang van water in Vlaanderen en om de versnippering in het waterbeheer tegen te gaan, werken ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersector samen in het Vlaams Kenniscentrum Water. De inspanningen en wateroplossingen uit het verleden zijn voor Vlakwa een absolute meerwaarde.


 

Onze visie

Vlakwa wil bijdragen aan de vergroening van de Vlaamse economie en de socio-economische ontwikkeling van Vlaanderen bevorderen:

  • door vraaggedreven, innovatieve oplossingen voor duurzaam gebruik en hergebruik van water aan te bieden.
  • door het valorisatietraject te versnellen

En dit alles op basis van netwerking en multistakeholder-samenwerking.


 

Onze doelstelling

Vanuit zijn schakelfunctie binnen de Vlaamse waterwereld ondersteunt Vlakwa de vorming van samenwerkingsverbanden en draagt het bij tot een betere valorisatie van de expertise in Vlaanderen en daarbuiten. Vlakwa streeft naar meer bedrijven waarvan de waterinnovatie-inspanningen leiden tot groei - zowel economisch als qua aantal jobs. Daarnaast moet Vlaanderen als regio via een goede beheersing van de wateruitdagingen een stabiel economisch klimaat kunnen bieden.

Actielijnen

Vlakwa helpt ondernemers, onderzoekers en overheden bij het innoveren en implementeren van wateroplossingen. De focus ligt daarbij op de systemische kijk op wateruitdagingen, waterinnovatieprojecten en de opschaling van succesvolle innovaties.

Onze stakeholders

Onze stakeholders worden vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Die bestaat uit een breed netwerk van waterbelangengroepen. De klankbordgroep garandeert een wisselwerking met de stakeholders, transparantie naar het brede waterveld en waakt erover dat Vlakwa zich inzet voor alle waterstakeholders.

Leden

Onderzoek

KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, VUB, VITO, Inagro, HOWEST, Waterbouwkundig Laboratorium

Ondernemers

voeding met FEVIA en FVPhouse, landbouw met Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond, chemie met essenscia, textiel en hout met Fedustria, de metaalsector met GSV, de zeesector met de Blauwe Cluster en verder ook Unizo en VOKA

Overheid

Departement Omgeving, Agentschap Innoveren & Ondernemen, Vlaamse Milieumaatschappij, Flanders Investment & Trade, Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen

De watersector

watercircle.be, Vlario, Aquaflanders, Aquafin, De Watergroep, IWVA, Pidpa, AGSO en water-link

Financieel

Onze inkomsten

Vlakwa inkomsten
  • De jaarlijkse Vlaamse werkingsmiddelen bedragen in 2022 838.885 euro. Die middelen zijn bedoeld voor de uitrol van Vlakwa, gemaximaliseerd naar de doelgroepen. Dit bedrag wordt geïndexeerd.
  • Ledenbijdragen vullen de werkingsmiddelen aan. Voor 2022 ging het om circa 30.000 euro per jaar.
  • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Provincie Antwerpen voorzien budget voor kmo-ondersteuning. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van de LED-werking en demonstratie. In 2022 bedraagt dit 178.000 euro.

 

Vlakwa steunbalk 2021

Onze werkingsmiddelen

Vlakwa's werkingsmiddelen

 

Hefboomeffect

Naast bovenstaande werkingsmiddelen zet Vlakwa ook actief in op het aantrekken van Europese en Vlaamse onderzoeksmiddelen voor de co-financiering van Vlaamse water-innovatietrajecten. Zo speelt Vlakwa een actieve rol bij de werving en indiening van Vlaamse en Europese projecten. Daarbij werd de afgelopen jaren in totaal maar liefst 63 miljoen euro aan projectsubsidies toegekend aan Vlaamse en internationale consortia. Hiervan ging ongeveer 30 miljoen euro naar Vlaamse partners. Ongeveer 3 miljoen van dit bedrag wordt door Vlakwa gebruikt voor de coördinatie, communicatie en disseminatie binnen projecten. Dat maakt van Vlakwa een belangrijk instrument in het Vlaamse socio-economisch waterbeleid.