Uitgangspunt

Inwoners

Vlaanderen telt 6,6 miljoen inwoners

Industrie

De Vlaamse industrie telt 500.000 medewerkers, wat zorgt voor 50 miljard euro toegevoegde waarde

Landbouw

23.000 landbouwbedrijven bewerken samen bijna 50% van de totale Vlaamse grondoppervlakte

Waterwegen

1.000 km waterwegen, waarvan 650 aangelegd door de mens

Ruimtebeslag

Een ruimtebeslag van 6 hectare per dag. Dat veroorzaakt verharding

Tewerkstelling

1 op 5 werknemers zijn actief in waterintensieve sectoren

We halen water uit de grond en uit waterlopen. We vangen regenwater op en lozen gebruikt water. Er is infrastructuur om al die processen te beheren en controleren (waterzuiveringsstations, drinkwaterleidingen, rioleringen, kanalen, enz.).

Sommige van de menselijke ingrepen in het watersysteem hebben voor veel welvaartswinst gezorgd. We gebruiken veel grondwater in de landbouw, voedingssector en drankenindustrie. De chemie, raffinaderijen en voedingssector gebruiken veel drinkwater. De scheepvaart heeft ook een grote waterbehoefte.

Er is spanning tussen de noden van de samenleving en de veerkracht van het watersysteem –> dat leidt tot problemen (waterschaarste, wateroverlast, waterkwaliteit)

Dit spanningsveld zal zich nog doorzetten als gevolg van de voorspelde demografische evoluties, de bijhorende impact op grondstoffen en ruimte, evoluties in het klimaat, het drukkere wegverkeer, de verstedelijking en maatschappelijke tendensen naar zelfvoorziening.

De oplossing is niet eenvoudig

 • Moeten we met z’n allen inzetten op waterhergebruik?
 • Is een centraal of een decentraal systeem nodig?
 • Welke spelers zijn er nodig: de huidige grote spelers, lokale coöperaties of innovatieve ondernemers?


 

 • Hoe moet regelgeving aangepast worden?
 • Hoe werkt waterschaarste in op de uitdagingen van de energie-, mobiliteit, -voedingstransitie,...?
 • Ontbreken er nog spelers om de waardeketens van morgen vorm te geven?

Vlakwa werkt actiegericht om deze uitdagingen aan te pakken

 1. Systeemfocus

  Vlakwa werkt aan de uitbouw van een geïntegreerde, systemische kijk op de wateruitdagingen. We brengen de complexiteit van het watersysteem en haar interacties met de andere systemen (energie, mobiliteit, voeding, gezondheid...) in kaart en werken oplossingsrichtingen uit.

  Systeemdenken daagt de status quo uit en creëert een voedingsbodem voor innovatie. Die innovatie zit in koppelingen tussen mensen, disciplines en systemen.  En die verbindingen verkennen we in de transitiearena water, waar frisdenkers een langetermijnvisie brouwen op het Vlaams watersysteem.  Benieuwd naar de ideeën?

  Naar de arena

 2. Waterinnovatiefocus

  Op basis van een geïntegreerde kijk op de wateruitdagingen zoekt Vlakwa naar financieringskanalen voor vernieuwende oplossingsrichtingen en faciliteert, initieert en participeert in innovatieprojecten. Hierbij ligt de focus in eerste instantie op de volgende domeinen: kansen voor waterlopen, kust en havens, kansen voor slimme water- (en energie)netwerken en kansen voor landbouw en voeding.
 3. Bedrijvenfocus

  Het is ook belangrijk dat waardevolle innovaties worden opgeschaald. Hierin spelen ondernemers een belangrijke rol. Zij moeten in eerste instantie op de hoogte worden gebracht. Vlakwa zet hiertoe in op een brede communicatie naar de verschillende doelgroepen en speelt een rol in het internationaliseren van de Vlaamse kennis en knowhow. Daarnaast is het belangrijk dat achter deze waardevolle innovaties levensvatbare businessmodellen en innovatieve waardeketens zitten. Op basis van de inzichten uit de “systeemfocus” en de “innovatiefocus” worden de randvoorwaarden scherp gesteld (juridisch, economisch, technisch, ruimtelijk, sociaal) om hiertoe te komen. En ondersteunt Vlakwa bedrijven bij het implementeren van wateroplossingen.

Onze ambitie

Samenwerken met ondernemers, onderzoekers en overheden en hen helpen bij de zoektocht naar duurzame en innovatieve  wateroplossingen en de implementatie ervan.

 

Hiermee dragen we bij tot het realiseren van  een “Robuust Watersysteem 2050” zoals ook opgenomen in de Visie 2050 van de Vlaamse Regering. 

Onze ambitie willen we concreet maken door:

 • de risico’s en kosten voor de eigen bevolking en bedrijven onder controle te houden
 • de internationale valorisatie van de opgebouwde kennis en expertise

 

Contacteer ons voor meer informatie