Green deals

Binnen een Green Deal willen publieke en private partners hun schouders zetten onder een gemeenschappelijk duurzaamheidsuitdaging. Vlakwa geeft een korte stand van zaken over Green Deals die al lopen, of nog in voorbereiding zijn.


A.    Green Deal Circulair Bouwen

Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, Vlaanderen Circulair en de OVAM werd in de zomer van 2020 een subsidieoproep gelanceerd voor innovatieve bouwprojecten die de principes van circulair bouwen toepassen. Uiteindelijk werden 29 projecten geselecteerd, waarvan twee ook een zeer specifieke focus leggen op water (klik hier). 

  • Herbronnen: uitdagingen en oplossingen voor circulaire bronbemaling, getrokken door Aquafin
  • De Sociale Watersprong: studie naar het concept “waterrecuperatie as-a-service” en evaluatie van een heus “Water Prestatie Contract” (WPC), getrokken door BAM Belgium

Om best practices met elkaar te delen, bottlenecks te identificeren en te bekijken hoe deze gezamenlijk kunnen worden aangepakt zal een community of practice/lerend netwerk worden opgezet binnen de Green Deal Circulair Bouwen.


B.    Green Deal Brouwers

De Green Deal Brouwers werd gelanceerd in september 2018 met twee doelen: 

  • Minder watergebruik in het productieproces
  • Minder grondwatergebruik uit grondwaterlagen in slechte toestand


Het tussentijdse resultaat?

De Green Deal brouwers bespaarden al 115 olympische zwembaden (289 080 m³) water! Bovendien werd er 165 661 m³ minder grondwater opgepompt. Een positieve ontwikkeling, aangezien de grondwatervoorraad het zwaar te verduren heeft door droogte de laatste jaren.

Een overzicht van de genomen acties, knelpunten en opportuniteiten vind je in het voortgangsrapport 2020.

Naar het rapport

 

C.    Green Deal Duurzame zorg (in voorbereiding)

In voorbereiding van deze Green Deal wordt op 23 maart een workshop georganiseerd om de ambities op scherp te stellen. Daar gaat ook aandacht uit naar een ketenaanpak rond farmaceutische stoffen in het water.

Meer concrete info over de workshops 23 maart

Alle info over de Green Deal Duurzame zorg


D.    Green Deal Sportdomeinen

Op 2 februari 2021 vond het online infomoment ‘Green Deal Sportdomein’ plaats waar de nieuwe Green Deal werd voorgesteld en tevens een oproep naar partners en geïnteresseerden werd gelanceerd.

Wat willen we bereiken via deze Green Deal?

  • Uitbouw van een kennisnetwerk met experten uit verschillende disciplines
  • Inzetten op circulariteit (zowel qua materialen- als watergebruik)
  • Innoveren
  • Sensibiliseren (zowel naar de sportbeoefenaar als de bezoeker)
     

Vlakwa heeft zich geëngageerd als partner, ook interesse?

Aanmelden als partner of geïnteresseerde


Meer info over deze Green Deal