(Afval)water hergebruiken speelt een sleutelrol in de strijd tegen waterschaarste. Maar hoe stimuleer je dat hergebruik? Vlaanderen heeft nu een aantal financiële obstakels in de wetgeving voor heffingen weggewerkt. De wijzigingen gingen in op 1 januari 2024.

Bedrijven overwegen alsmaar sterker om voor circulair water te kiezen, stelde Vlakwa vast in de gesprekken over Oona, een leeragenda water voor een waterbewuste economie. "De lozingsvoorwaarden worden alsmaar strenger, waardoor we op een punt komen dat het logisch wordt om dat propere water zelf terug in te zetten”, klinkt het. Maar dus ook om het uit te wisselen met de buren. Want sinds dit jaar wordt circulair afvalwater vrijgesteld van heffingen om waterhergebruik een duwtje in de rug te geven. Concreet betekent dat: stuurt een bedrijf gezuiverd afvalwater naar zijn buur via een leiding zodat die het kan hergebruiken, dan betaalt dat bedrijf geen heffingen meer op dat volume. Een win-win, want het ontvangende bedrijf krikt zijn bevoorradingszekerheid op en waterlopen ondervinden geen impact.

heffingslozingen Aangepaste heffingswetgeving stimuleert waterhergebruik

Circulair afvalwater vrijgesteld van lozingsheffingen

Elke heffingsplichtige die zijn afvalwater minstens gedeeltelijk via een vaste constructie (leiding) ter beschikking stelt van een andere heffingsplichtige, wordt voor het aangeboden volume circulair afvalwater vrijgesteld van de heffing op de waterverontreiniging.

De vrijstelling wordt toegekend vanaf de dag waarop de Vlaamse Milieumaatschappij vaststelt dat de heffingsplichtige voldoet aan deze voorwaarden:

  • De aanbieder van het circulair afvalwater en de ontvanger maken een schriftelijke overeenkomst op die de modaliteiten van de uitwisseling van het circulair afvalwater beschrijft. Hiervoor kun je deze modelovereenkomsten voor wateruitwisseling gebruiken. De modelovereenkomsten werden door Vlakwa samen met Publius en Wiels ontwikkeld binnen het INTERREG 2Seas Project NEREUS;
  • De samenstelling van het aangeboden circulair afvalwater maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst ;
  • De samenstelling wordt elk jaar opnieuw bepaald, uitgezonderd voor circulair afvalwater afkomstig van bodemsaneringswerken, grindwinningen of bronbemalingen;
  • De aanbieder meet het volume aangeboden circulair afvalwater gedurende het volledige jaar vóór het heffingsjaar, aan de hand van een verzegelde continue debietmeting;
  • De ontvanger van het circulair afvalwater zorgt jaarlijks voor bemonstering en analyse van zijn volledige bedrijfsafvalwaterstroom. Dit geldt niet voor nullozers en wanneer het circulair afvalwater dient voor beregening of voor algemeen belang (bijvoorbeeld groendienst).

Meer details kan je vinden in de publicatie van het programmadecreet bij de begroting 2024 in het Belgisch Staatsblad.