De Europese Kaderrichtlijn water bepaalt dat de verschillende lidstaten niet alleen plannen moeten maken, maar ze ook moeten uitvoeren om zo tegen 2027 de waterlopen in een goede toestand te krijgen. De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor de planperiode 2022 tot 2027 zijn nu in openbaar onderzoek. Dat onderzoek loopt nog tot 14 maart 2021 en ook jij kunt er een stem in hebben. 

In dit maatregelenprogramma zijn ook verschillende acties opgenomen op het niveau van duurzaam watergebruik.

 

Een greep uit de maatregelen: 

 
Het optimaliseren van duurzaam watergebruik van alle bronnen van water bij alle sectoren
 • de ontwikkeling van een waterkwetsbaarheids/risicotest en onderzoek naar de mogelijke koppeling aan de wateraudit
 • het promoten van slim watergebruik – bij alle sectoren – gekoppeld aan digitale watermeters
 • slimme sturing in industriële processen

   
Het optimaliseren van het gebruik van alternatieve waterbronnen
 • het gebruik van regenwaterafvoerstelsel om bedrijven te voorzien van alternatief water
 • het uitwerken van een kader voor de productie van drinkwater uit hemel- en afvalwater, mits goede kwaliteitscontrole en overheidsregie
 • de verordening ‘water reuse’  geeft een kader voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater van RWZI’s voor landbouwtoepassingen. Er zal een actie worden ondernomen om een ruimer wettelijk kader te ontwikkelen voor het hergebruik van gezuiverd effluent voor andere gebruikstoepassingen.

   
Het optimaliseren van het waterdistributienetwerk
 • voor de bestaande indicator voor lekverlies (ILI) in het waterleidingennet wordt een doelstelling vastgelegd.

 

Studies en onderzoeksopdrachten ter ondersteuning van duurzaam watergebruik
 • de impact van klimaatverandering en droogte op wijzigingen in de watervraag en de beschikbaarheid van de ruwwaterbronnen voor de drinkwaterproductie
 • onderzoek over aangepaste teeltkeuzes in valleigebieden enerzijds en in droge gebieden anderzijds
   

Ook jij kunt mee uitvoering geven aan het waterbeleid en deelnemen aan het openbaar onderzoek.

Doe dat via deze link.