Wat speelt er de jongste tijd in Europees waterland? Een ding is zeker: de hoeveelheid en het aantal stoffen die we kunnen lozen in onze waterlopen wordt verder teruggeschroefd.

 

Lijst van prioritaire stoffen herzien

De Europese Commissie herziet momenteel de lijst van op te volgen verontreinigende stoffen die oppervlakte- en grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Ook de normen worden onder de loep genomen. Het wetgevend voorstel is voorzien tegen 26 oktober 2022. Ondertussen heeft het Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) advies geformuleerd over het opnemen van bijkomende grondwaterparameters zoals PFAS, metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen, met name carbamazepine (een anti-epilecticum) en sulfamethoxazol (een antibioticum).

Lees het SCHEER advies hier.

Frans arrest scherpt lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater aan

Het Wezer-arrest van het Europees Hof van Justitie dat dateert van 1 juli 2015, ligt aan de basis van de impactbeoordeling van bedrijfsafvalwaters, die sinds 1 februari 2021 van kracht is (klik hier). Daarin staan twee voorwaarden opgenomen: 1) het afvalwater mag nooit leiden tot de achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarin wordt geloosd. 2) De doelstellingen binnen de Europese kaderrichtlijn Water moeten haalbaar blijven voor dat waterlichaam. Recent heeft het Europees Hof die voorwaarden verder aangescherpt in een Frans arrest. Nu moet een tijdelijke achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam ook in beschouwing genomen worden bij de beoordeling.

Lees het arrest van het Hof hier.

Vlaamse richtlijnen in de maak om effluent te hergebruiken voor irrigatie

In 2020 werd reeds op Europees niveau een verordening goedgekeurd die minimumeisen voor waterkwaliteit, monitoring en risicobeheer vastlegt. Doel is om gezuiverd huishoudelijk afvalwater veilig te kunnen inzetten voor landbouwirrigatie (Water Reuse verordening 2020/741).

De VMM werkt momenteel aan een regulering die ruimer gaat dan deze verordening. Ook beregening voor niet-landbouwtoepassingen wordt mee hierin opgenomen zoals irrigatiewater voor parken, sportvelden, recreatiedomeinen. Bovendien omvat deze regulering ook het gebruik van ander gezuiverd afvalwater, naast enkel huishoudelijk effluent. De Europese verordening wordt van toepassing op 26 juni 2023. Dit is ook de uiterste datum om te bepalen hoe de Europese richtlijnen toegepast zullen worden in Vlaanderen.

Recent publiceerde de Europese Commissie richtlijnen ter ondersteuning van de toepassing van de Water Reuse verordening.

In de pijplijn: Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Ook is er een herziening gepland van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het is evenwel nog onduidelijk of het proces tot herziening binnen de huidige legislatuur van de Europese Commissie nog zal opgezet worden. We volgen dit verder op.