Tot en met 1 maart loopt een publieke consultatie naar het grondwaterbeleid. Het gaat om de VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) grondwatertrein, een ambitieuze bijsturing van het grondwaterbeleid. Het voorstel omvat nieuwe wetgevende bepalingen over onder meer het draineren van grond zoals peilgestuurde drainage, over kunstmatig aanvullen van grondwater, over bemalingen en over geothermie. We geven een greep uit enkele van de wetsvoorstellen.

 

1. Peilgestuurde drainage

Momenteel bestaat er geen definitie voor drainering. Aangezien draineringen een groot effect hebben de grondwaterreserves stelt de aanpassing een duidelijke definitie. Drainage wordt niet alleen gedefinieerd als het capteren van grondwater, maar ook van bodemwater. Een drainage die bodemwater capteert, neemt immers voeding weg van onderliggende watervoerende lagen en heeft dus ook een impact op de grondwatervoorraden.

Er worden ook nieuwe vergunningsvoorwaarden opgelegd voor draineringen aangelegd na 23 september 2022. Ze moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van peilsturing zodat grond- en bodemwater niet nodeloos worden afgevoerd. Dat geldt echter niet voor alle gebieden. Binnen de 6 maand nadat deze voorwaarde van kracht wordt, zal een kaart gepubliceerd worden met gebieden waar peilgestuurde drainage geen meerwaarde biedt. Die gebieden worden vrijgesteld. Criteria zoals hellingsgraad en doorlatendheid zullen hier sturend zijn. Als peilen in grachten of waterlopen slim gestuurd worden, kan de verplichting voor peilgestuurde drainage op het perceel ook vervallen.

Draineringen hoeven geen verplichte debietmeting door te voeren, aangezien dat niet mogelijk is met de huidige debietmeters.

2. Grondwater kunstmatig aanvullen

Er is een duidelijke definitie van kunstmatig aanvullen van grondwater. MAR, Managed  Aquifer Recharge en ASR, Aquifer Storage and Recovery vallen er alvast onder.

  • Installaties die vergund zijn voor meer dan 30.000 m³ per jaar moeten een peilmeetnet krijgen. Dat net moet toelaten om de impact van kunstmatige aanvullingen te bepalen op de grondwaterkwaliteit, het grondwaterpeil en de bovengrondse eigendommen.
  • In bepaalde gevallen mag de kwaliteit van het aanvulwater afwijken van de milieukwaliteitsnormen voor grondwater.

 

3. Bemalingswater

De bemalingscascade wordt vastgelegd, en in het voorstel vind je ook de voorwaarden verbonden aan elke stap.

 

  1. Eerst en vooral moet het onttrokken volume bemalingswater beperkt worden.
  2. Daarna wordt geëvalueerd hoe het nuttig ingezet kan worden.
  3. Waarna het, bij voldoende kwaliteit, geloosd kan worden op oppervlaktewater.
  4. Is dat geen optie, dan kan het bemalingswater geloosd worden in de openbare riolering.

Verder zijn er ook bepalingen voor bijvoorbeeld grondwaterwinningen voor openbare watervoorziening en het nuttige aanwenden van de spui afkomstig van thermische opslagsystemen.

Tot en met 1 maart kun je feedback geven op dit voorstel voor een beter grondwaterbeleid.