De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een integraal klimaatadaptatieplan om heel Vlaanderen tegen 2050 bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Het plan zet in op 6 strategieën en 12 actiepunten, waarvan een aantal duidelijke acties richting landbouw. Wat houdt het Vlaamse klimaatadaptatieplan in?

Klimaatadaptatieplan


Industrie

  • Ten laatste tegen 2040 moeten bedrijven in Vlaanderen hun water bijna volledig recycleren om nog zo weinig mogelijk drink- en grondwater aan te spreken. Deze actie trekt ook de kaart van samenwerking, om circulaire waternetwerken te realiseren op relevante schaalniveaus.
  • De Vlaamse relancemiddelen verleenden in 2021 en 2022 steun voor investeringen voor waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil. Er wordt geëvalueerd of die inspanningen kunnen worden verdergezet, eventueel door bestaande steuninstrumenten aan te passen.

Landbouw

  • Vandaag worden doelstellingen voor natuurherstel en -behoud  sterk ingevuld door overheden en terreinbeheerders. We moeten actief aan de slag om landbouwers en private eigenaars te overtuigen dat ook zij een belangrijke rol kunnen spelen. Meer nog, dat ze hier bedrijfsmatig mee aan de slag kunnen. Welke hindernissen moeten we wegwerken? Hoe maken we van landbouwondernemers ook natuurbeheerders? Vergoedingen voor het in stand houden, herstellen of ontwikkelen van ecosysteemdiensten kunnen daarbij een piste zijn.
  • In alle ‘habitatrichtlijngebieden’ en binnen een straal van 500 meter rond die gebieden komt een vergunningsplicht voor nieuwe maar ook bestaande drainages (ongeveer 36 % van het Vlaamse grondgebied). Vergunningen zijn enkel mogelijk wanneer aangetoond kan worden dat de drainage de natuurdoelen niet in de weg staat. Installaties die niet voldoen aan dat criterium moeten worden verwijderd of onklaar gemaakt.
  • Een actieprogramma ‘Klimaatadaptatie Landbouw’ zal in overleg met de landbouworganisaties focussen op onder meer innovatieve maatregelen rond bovengrondse en ondergrondse opslag, afbouw of aanpassing van klassieke drainages, optimalisering van teeltkeuze in functie van de hoeveelheid beschikbaar water…

Vlakwa zet alvast in op verschillende projecten die hieraan meebouwen. We bekijken wat nodig is op niveau van technologie, kennis- en capaciteitsopbouw, financiering en wetgeving om tot opschaling te komen. Heb je zelf een innovatief wateridee dat meebouwt aan de ambities van het klimaatplan? Neem gerust contact op.

Ga naar de Vlakwa-projecten

Lees het volledige Klimaatadaptatieplan