EU

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd kunnen de lidstaten sneller schakelen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

De verordening komt helemaal tegemoet aan de eisen van de circulaire economie en moet verhinderen dat er majeure problemen opduiken bij langdurige droogte en tijdens hittegolven. Zo kunnen de lidstaten vermijden dat de droogte leidt tot watertekort, wat nefast is voor land- en tuinbouw.

In de verordening staan de eisen opgelijst waaraan teruggewonnen water moet voldoen en hoe dit moet gemonitord worden. Daarbij staan niet alleen de gezondheid van mens en dier voorop, maar wordt ook gekeken naar de effecten op het milieu.

Stedelijk afvalwater zal verder behandeld moeten worden om te voldoen aan vastgelegde, nieuwe minimale kwaliteitsnormen. De Europese Commissie zal nagaan of het nodig is om die minimumeisen voor teruggewonnen water te toetsen aan nieuwe technische en wetenschappelijke kennis.

Europa bouwt wel een brede marge in waardoor een lidstaat zelf kan beslissen dat het bijvoorbeeld niet opportuun is om teruggewonnen water voor landbouwirrigatie te gebruiken. Die flexibiliteit laat de leden toe om de regelgeving aan te passen aan de eigen geografische en klimatologische omstandigheden en het teruggewonnen water in te zetten waar dat het meest nodig is. Dat kan landbouw zijn, maar ook voor industriële, recreatieve en ecologische doeleinden.

Via informatiecampagnes zullen de lidstaten waar de verordening in praktijk wordt omgezet informeren over de positieve effecten van het hergebruik van stedelijk afvalwater.

De verordening is bekendgemaakt in het publicatieblad van de Europese Unie. De regels zijn drie jaar geldig.

Lees hier de volledige verordening.