Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie. Dit besluit zet de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn om. De richtlijn legt de focus op

 • risicobeheer van bron tot kraan
 • betere toegang tot veilig drinkwater voor iedereen
 • promotie van drinkwater
 • betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading.

Over dit omzettingsbesluit wordt advies ingewonnen bij de SERV, de Minaraad en de Waterregulator. Wat houdt dit besluit juist in? We lichten drie elementen uit.

Tweedecircuitwater (artikel 3)

Het besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen drie verschillende types waterleveranciers en de verplichtingen die hen worden opgelegd: publieke, private en ook eigen waterleveranciers  (een eigen waterleverancier produceert drinkwater uit een private waterwinning, buiten het kader van een commerciële of openbare activiteit). Daarnaast wordt ook gespecifieerd dat als er water geleverd wordt dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, zoals tweedecircuitwater, de leverancier voldoende voorzorgen moet nemen om de menselijke consumptie ervan te beletten, of om ziekte- of gezondheidseffecten te voorkomen bij blootstelling. Hoe die voorwaarden in de praktijk moeten ingevuld worden, wordt niet gespecifieerd.

Aanpak lekverliezen (artikel 29)

De Europese drinkwaterrichtlijn focust op lekverliezen en vraagt de lidstaten om een beoordeling te maken van de lekverliezen en een actieplan om ze verder terug te dringen te evalueren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ILI-meetmethode ("infrastructural leakage index" of "ILI") of een andere geschikte methode (verder te bepalen).

In de wetgeving is opgenomen dat

 • 6 maanden na goedkeuring van het besluit elke openbare waterleverancier zicht heeft op lekverlies, en een streefdoel vastlegt om lekverliezen terug te dringen.
 • Jaarlijks de ILI gerapporteerd wordt met overzicht van de uitgevoerde investeringen en van eventueel een bijgestuurd actieplan.
 • De bevoegde minister het mandaat heeft om KPI’s en doelstellingen vast te leggen (art. 1 §3 van het drinkwaterbesluit). Voor de ILI kan zou bijvoorbeeld de streefwaarde 0,5 van de Blue Deal kunnen vastgelegd worden.

Nieuwe parameters (bijlage 1)

PFAS zijn nu opgenomen als nieuwe chemische parameter in het drinkwaterbesluit. Welke regels gelden?

 1. PFAS-totaal:
  Uiterlijk op 12 januari 2026 moet aan de parameterwaarde van 0,5 μg/l worden voldaan.
 2. Som van PFAS (een subcategorie van stoffen onder ‘PFAS-totaal’ die risicovol worden geacht voor water bestemd voor menselijke consumptie n= 20):
  - Uiterlijk op 12 januari 2026 moet aan de parameterwaarde van 0,1 μg/l worden voldaan.
  - De waterleverancier moet streven naar een concentratienorm van maximaal 4ng/l aan het leveringspunt voor vier specifieke PFAS uit deze lijst, uiterlijk vijf jaar na goedkeuring van dit besluit.

Jaarlijks worden deze normen geëvalueerd op basis van wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Naast PFAS zijn volgende parameters toegevoegd: bisfenol A, gehalogeneerde azijnzuren (HAA5), microcystine-LR en uraan, perchloraat. Daarnaast worden ook twee aandachtsparameters met een richtwaarde opgenomen, namelijk nonylfenol en β-estradiol.

Lees hier het omzettingsbesluit (Ministerraad van 15 juli 2022 Omzetting Europese drinkwaterrichtlijn).