Aquafin, De Watergroep, Sumaqua, Vlakwa en UGent zijn samen met vier gemeenten in Vlaams-Brabant en een vijftigtal inwoners het project RegenPlus gestart. Dat is een project om het hemelwaterbeheer in Vlaanderen slimmer te maken, een stap naar een meer klimaatrobuuste watervoorziening. Het project bevat een citizen science luik en krijgt binnen de oproep ‘Slimme Regio Vlaams-Brabant’ een subsidie van 149.901,75 euro toegekend.

Startvergadering RegenPlus
De startvergadering van het project RegenPlus.
 

Waarom RegenPlus?

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien. Met alle gevolgen van dien voor lokale besturen en burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Zo neemt bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid van drinkwater af, en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en zo op overstortwerking van rioleringen, wat dan weer nefast is voor oppervlaktewaterkwaliteit. Heel wat Vlamingen hebben een hemelwaterput, maar meestal ontbreekt inzicht in de eigen regenwatervoorraad en -verbruik.

Hemelwaterputten van particulieren, maar ook van lokale besturen worden momenteel onderbenut als bouwsteen naar een meer klimaatrobuust beleid en klimaatrobuuste watervoorziening. Daar wil het RegenPlus-partnerschap verandering in brengen. Met bestaande digitale technologie wil het project demonstreren hoe hemelwaterputten doeltreffender kunnen worden ingezet om gemeenten weerbaar te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.

Hoe pakken we het project aan?

RegenPlus logo
Komende maanden wordt een communicatietraject opgezet richting de deelnemende lokale besturen en hun inwoners om geschikte deelnemers te vinden voor het citizen science project. Zo zullen een vijftigtal burgers als citizen scientists gevraagd worden om via een Do-It-Yourself-kit een peilmeter in hun hemelwaterput te installeren.

 

Vervolgens zal De Watergroep de vullingsgraad van de particuliere hemelwaterputten bemeten en ook peilen naar de bereidheid van de burger om in de toekomst het niveau te laten ‘sturen’. Deze informatie zal in de eerste plaats gebruikt worden om voorspellingsmodellen te kunnen opstellen met realtime gegevens.  Die gegevens zorgen dan weer voor een betere inschatting van het piekwaterverbruik. Aquafin zal samen met Sumaqua op een vijftal grotere hemelwaterputten bij lokale besturen niet alleen de vullingsgraad meten, maar de hemelwaterputten ook effectief ‘slim’ sturen.

Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom wordt in samenwerking met Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer geïnstalleerd. Alle beschikbare data komen samen op een dataplatform inclusief dashboard met gebruiksvriendelijke visualisatie van data, rapportering en interactie. Verder zal Sumaqua op basis van de verzamelde data een voorspellingsmodel bouwen om het drinkwaterverbruik te extrapoleren in tijd en naar een grotere regio. Om tot een succesvol project te komen is communicatie met de betrokken stakeholders heel belangrijk, net als externe communicatie in functie van kennisverspreiding. Hierbij biedt Vlakwa het partnerschap ondersteuning.

Het project is gestart op 1 september 2022 en loopt tot eind augustus 2024.

Meer info?

Contactpersoon: Evelyn De Meyer, De Watergroep

Logobalk RegenPlus

Met steun van:

Logo Vlaams Brabant