Water is schaars

Water is schaars in Vlaanderen. Klimaatverandering maakt van droogte een urgente uitdaging. Daarom wordt in de Blue Deal gezocht naar oplossingen om water efficiënter te gebruiken als kostbaar goed.

Het beperken van NRW (niet-in-rekening-gebracht water) is een belangrijke strategische doelstelling van de waterbedrijven. De Vlaamse overheid stelt in de Blue Deal een reductie van de ILI (= Infrastructure Leakage Index) tot 0,5 voorop tegen eind 2025. Zo koestert Vlaanderen de uitdagende ambitie om verliezen tot de helft van het niveau in 2020 terug te dringen. 

De drinkwatersector wil daarom de krachten bundelen met industrie en kennisinstellingen om innovatie te versnellen.

NRW-ecosysteem event

In navolging van het NRW-startevent op 19 oktober 2021, organiseren AquaFlanders, VMM en Vlakwa dit najaar een vervolgevent, dat volledig in het teken staat van de opstart van het NRW-ecosysteem. Het doel van het ecosysteem is om samen versneld oplossingen voor NRW-reductie te realiseren.
 

NRW ecosysteem


Tijdens het event gaan we voor 4 concrete challenges op zoek naar vernieuwende en complementaire oplossingen. De uitdagingen worden in 4 parallelle sessies behandeld. Daarna krijgen de meest beloftevolle ideeën de kans om binnen het NRW-ecosysteem tot een operationeel product te komen dat resultaat levert bij minstens één van de waterbedrijven. Een ecosysteem legt nadruk op complementariteit van partners en oplossingen, om zo een win-win-win te realiseren. In dit geval is 1+1+1 = 4.

Visual ecosysteemproces
Download deze figuur.

 

Praktisch

Wanneer?  Maandag 7 november 2022
Waar? VAC Leuven
 

12:00 – 13:00: Ontvangst en lunch

13:00 – 13:10: Verwelkoming door Carl Heyrman, AquaFlanders

13:10 – 13:30: Inleiding door de Vlaamse Milieumaatschappij

13:30 – 14:15: Toelichting proces en Q&A door Filip Vancoillie, De Watergroep

14:15 – 17:00: Parallelle sessies (4 challenges)

17:00 – 17:30: Afsluitende drink
 

Hoe deelnemen?

Bekijk de 4 challenges. Evalueer voor welke challenge je organisatie een vernieuwende en complementaire oplossing kan aanbrengen. Stuur je oplossing vervolgens uiterlijk 19 oktober in via het digitaal invulformulier. Vanaf 25 oktober wordt bekendgemaakt wie uitgenodigd wordt om tijdens het event samen met de waterbedrijven na te denken binnen het NRW-ecosysteem rond de gelanceerde challenges.

 

Stuur hier je innovatie in

 

4 challenges

  1. Bestaande data inzetten voor lekdetectie en leklokalisatie
  2. Melding van lekken stimuleren
  3. Low-cost sensoren in het leidingnet
  4. Niet-akoestische lekdetectietechnieken

 

CHALLENGE 1: Bestaande data inzetten voor lekdetectie en leklokalisatie

Het huidig tijdperk is dat van big data, algoritmen en kunstmatige intelligentie. Tegenwoordig is er een breed gamma aan data voor handen. Relevante data zijn beschikbaar binnen de waterbedrijven maar ook bij andere (externe) spelers. Het is de wens van de drinkwaterbedrijven om interessante data te detecteren en aan te spreken om zo niet geregistreerde waterverbruiken (o.a. waterverlies maar ook diefstal) te detecteren en zo snel mogelijk te lokaliseren. Het specifieke doel van het project is om optimaal gebruik te maken van allerlei bestaande databronnen, om verborgen lekken in het drinkwaternetwerk te detecteren en de locatie van het lek zo nauwkeurig en snel mogelijk te bepalen.

Opmerking: Het verkleinen van een registreerzone met extra debietmeters of de plaatsing van andere nieuwe sensoren valt buiten scope van deze challenge. Het gebruik van data van digitale watermeters valt wel binnen de scope.

Lees de informatiefiche hier


CHALLENGE 2: Melding van lekken stimuleren

Hoe kunnen we drinkwaterverliezen beperken door de maatschappij te betrekken in het beheer van een state-of-the-art leidingnet? De maatschappij is als het ware een veelvoud aan ‘sensoren’ die gebruikt kunnen worden om waterverliezen op te merken of diefstallen te rapporteren. We gaan op zoek naar inzichten rond deze benadering en kijken naar praktische methodes om menselijke ‘sensoren’ aan te spreken.

De maatschappij is breed op te vatten. Het gaat om de bevolking in het algemeen, aangevuld met beleidsmakers, en de bedrijfs- en pedagogische wereld.  Deze challenge focust niet louter op technologie, maar vooral ook op de benadering en overtuigingskracht om mensen geëngageerd in de problematiek te betrekken.

Lees de informatiefiche hier


CHALLENGE 3: Low-cost sensoren in het leidingnet

Momenteel focussen de waterbedrijven voor vaste sensoren in hoofdzaak op debietmetingen. Door het implementeren van andere, innovatieve en goedkope, (semi-?) vaste sensoren, willen we NRW-verliezen verder terugdringen. Enerzijds door sensoren te introduceren die het lekverlies makkelijker en nauwkeuriger kunnen detecteren, anderzijds door sensoren die andere NRW-oorzaken kunnen detecteren (zoals illegaal gebruik van water of verbruik op hydranten).

Lees de informatiefiche hier


CHALLENGE 4: Niet-akoestische lekdetectietechnieken

Momenteel worden voornamelijk akoestische technieken gebruikt om lekken te lokaliseren. Die hebben nog het potentieel om te verbeteren, maar hebben ook fundamentele beperkingen, bijvoorbeeld bij veel omgevingslawaai of bij materialen die slecht geleidend zijn voor geluid zoals PVC of PE. Voor nieuwe leidingen wordt veelal kunststof gebruikt, waardoor het toekomstig drinkwaternet voornamelijk uit weinig geleidend materiaal zal bestaan. Een performante niet-akoestische techniek voor het lokaliseren van lekken is dus wenselijk. Welke (combinatie van) niet-akoestische lekdetectietechnieken zijn er of moeten verder ontwikkeld worden?

Lees de informatiefiche hier


Het NRW-ecosysteem, wat kun je verwachten?

Alle Vlaamse waterbedrijven investeren in reductie van waterverliezen en zetten in op ontwikkelingen die hierin passen. Bij een interessant voorstel (met zicht op een goede business case) kan een ontwikkeling of proefconcept opgezet worden in samenwerking met 1 of meerdere waterbedrijven. Afhankelijk van hoe marktklaar een oplossing is, kan dit bestaan uit een innovatieve aanbestedingsprocedure. Hierbij wordt, al dan niet met financiële ondersteuning van de probleembezitters, het challengevoorstel verder uitgewerkt tot een concrete oplossing. De oplossing wordt dan grondig uitgetest tijdens een demonstratie, en daarna geëvalueerd op basis van gedefinieerde succescriteria. Bij een goede evaluatie kan de oplossing op grote schaal uitgerold worden.

Stuur hier je innovatie in


Contact

Heb je vragen over dit initaitief of het event? Dan kun je terecht op nrw@vlakwa.be

NRW logobalk