Er bewoog recent heel wat via de Green Deals waar Vlakwa actief bij betrokken is. We lichten graag drie belangrijke gebeurtenissen toe: de afsluiting van de Green Deal Brouwers, het eenjarige bestaan van de Green Deal Duurzame Zorg, en de lancering van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving.

Green Deal Brouwers: indrukwekkende waterbesparing

De afgelopen vijf jaar boekte deze deal indrukwekkende resultaten door een equivalent van 915 olympische zwembaden aan water te besparen. Op 7 mei werden de resultaten gepresenteerd tijdens een studiedag voor de voedingsindustrie en via het eindrapport maken we kennis met de genomen maatregelen. Toch blijft de sector verder innoveren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om water te besparen. 

Enkele streefdoelen:

 • Compactere waterzuiveringsinstallaties
 • Innovatieve buffermethodes voor regenwater (en de eventuele noodzaak om een apart leidingnetwerk aan te leggen voor koerwater enerzijds en dakwater anderzijds, gezien deze waterstromen in de toekomst misschien vanuit de wetgever anders benaderd zullen worden)
 • Een hoger ruimtelijk bufferrendement (bijvoorbeeld via slimme sturing, of de mogelijkheid om buffers in te zetten voor verschillende waterbronnen)
 • Stoomproductie met regenwater (met aandacht voor bacteriologische steriliteit en aanwezigheid van metalen)
 • Stoomproductie waarbij warmtepompen worden ingezet
   

Het volledige persbericht over dit indrukwekkende resultaat vind je hier

Green Deal Duurzame Zorg: een jaar van vooruitgang

Op 8 mei werd het eenjarige bestaan van de Green Deal Duurzame Zorg gevierd met een evenement dat focuste op diverse thema's, zoals 'geneesmiddelen in water'. 

Enkele hoogtepunten:

 • Het Interreg Vlaanderen-Nederland project Schone Waterlopen door O3G, gericht op het verwijderen van micropolluenten bij waterzuivering.
 • Presentaties van Inopsys en Zereau over de geneesmiddelenaanpak van farmaceutische bedrijven en zorginstellingen.
 • Het Duurzaam Educatiepunt van de Vlaamse Overheid, dat duurzaamheidscompetenties bij studenten wil ontwikkelen en werkt aan een actieplan om opgebouwde inzichten ingang te laten vinden binnen deze Green Deal.
 • Lancering van een werkgroep om een duurzaam aankoopbeleid te ondersteunen.
 • Bas Maier die ervaringen deelde uit de Nederlandse Green Deal, en hoe je iets in beweging kan krijgen.
   

Meer weten? Bekijk de opnames of presentaties hier

Green Deal Klimaatbestendige Omgeving: samen bouwen aan de toekomst

Tijdens het lerende netwerk op 17 april 2024 kwamen verschillende deelnemers voor het eerst samen om de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving feestelijk te ondertekenen.

Een van de focusgroepen werkt rond Klimaatbestendige gebouwen en plant de belangrijkste stakeholders binnen de bouwsector te verzamelen. Op die manier kan informatie over klimaatbestendige projecten, innovatieve producten en bestaande kennis op het vlak van klimaatbestendige gebouwen uitgewisseld worden. Denk hierbij aan waterrobuuste renovatie; infiltratie en groenblauwe oplossingen; waterdoorlatende verhardingen; groene daken en gevels; of de invloed van droogte op plastische gronden.

Binnen deze Green Deal kunnen we alvast verder bouwen op de resultaten van ons project Waterbewust Bouwen!

Meer info over het lerende netwerk vind je hier.