Het totale verbruik van drinkwater bedroeg in 2017 677 miljoen m3. De productie bedroeg echter 790 miljoen m3. Het saldo (113 miljoen m3 of 14%) gaat hoofdzakelijk verloren via lekken. Daarbovenop komt dat grote lekken die niet tijdig opgespoord worden tot grote schade en hinder kunnen leiden (bijvoorbeeld zinkgaten). Hydroscan heeft een eigen technologie ontwikkeld om op een economische en efficiënte wijze grote en kleine lekken in het netwerk te detecteren: LeakRedux.

Drinkwater garanderen

Op basis van de waterbeschikbaarheid (hoeveelheid water per inwoner) is Vlaanderen een waterschaarse regio. Door de verwachte impact van de klimaatsverandering zal Vlaanderen in de toekomst vaker getroffen worden door langdurige droogteperiodes. De Vlaamse drinkwatermaatschappijen hebben in het verleden sterk geïnvesteerd in wateropslag en interconnecties van het distributienet om drinkwater te garanderen in alle regio's. Zoals aangetoond in de droogteperiode van 2018 zijn bijkomende maatregelen echter noodzakelijk. LeakRedux draagt daaraan bij.
 

Drinkwater


Lekken opsporen door monitoren en vergelijken

Het drinkwaternetwerk wordt operationeel ingedeeld in kleinere gebieden, District Metering Area of DMA genoemd. Een DMA waarvoor de instromende debieten (en eventuele uitstromende debieten naar aanliggende gebieden) wordt gemeten om een sluitende volumebalans te kunnen maken. De door Hydroscan ontwikkelde technologie is gebaseerd op deze debietmetingen en heeft geen nood aan bijkomende meetsensoren of smart meters aan de gebruikerszijde. Door een gedetailleerde statistische analyse van historische gegevens kan een 'fingerprint' opgemaakt worden van het specifieke verwachte verbruik in de betreffende DMA.

De debietgegevens wordt vervolgens in real time vergeleken met het verwachte verbruik op dat specifieke tijdstip. Grote lekken worden onmiddellijk gedetecteerd, omdat ze onmiddellijke actie vereisen. Kleinere (onzichtbare) lekken worden opgevolgd en via een economische analyse wordt het optimale interventietijdstip bepaald voor systematisch lekzoeken in de DMA. De verwerking van de gegevens gebeurt via een algoritme in de Cloud en de operator krijgt in een webviewer een bevattelijk overzicht van de alarmen en prioriteiten. 

Vlakwa's bijdrage

K-Leakredux is een Vlakwa Open Call 2018 project. Via deze oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) (financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders. Zij kunnen hun innovatieve technologie, product of concept bij een eindgebruiker uittesten gedurende één jaar. 

Partners

  • HydroScan
  • AGSO Waterbedrijf
  • Nelson
  • Inarti
  • Vlakwa
Meer weten over dit project?