Wanneer, waar en welk water?

Water beschikbaar hebben en het beschikbare water doordacht inzetten, is steeds meer een prioriteit voor land- en tuinbouwers. Het project ‘Irrigatie 2.0’ wil telers  begeleiden naar een beredeneerde watergift:

  • Welke percelen zijn prioritair om te beregenen?
  • Hoeveel water is daarvoor nodig?

Ook wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid van kwalitatief irrigatiewater en de economische haalbaarheid.

Waterbehoefte op perceels- en bedrijfsniveau

Het project houdt rekening met de actuele vochttoestand van de bodem en met de waternood van het gewas. Hierbij ligt de focus op drie teelten die vaak worden geïrrigeerd: aardappel, bloemkool en spinazie.

Verspreid over Vlaanderen worden verschillende praktijkpercelen met deze teelten intensief opgevolgd met:

  • Bodemvochtsensoren
  • Periodieke bodem- en gewasstaalnames
  • Satellietbeelden

De verzamelde gegevens over de actuele waterbeschikbaarheid en de gewasgroei worden gebruikt als input voor een gewasgroeimodel dat specifiek ontwikkeld is voor irrigatiedoeleinden. Hiermee kunnen we de waternoden van de gewassen voorspellen, zodat er efficiënter kan beregend worden. Deze info wordt vervolgens opgenomen in een gebruiksvriendelijk online platform waarin de irrigatiebehoefte op perceelsniveau gevisualiseerd zal worden.

De WaterRadar kan je nu consulteren op WaterRadar.be

Waterradar details RWZI Harelbeke

Alternatieve waterbronnen als irrigatiewater

In tijden van waterschaarste is, naast de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater, ook de kwaliteit van het irrigatiewater vaak een heikel punt.

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het gebruik van alternatieve waterbronnen, doet Inagro verscheidene irrigatieproeven waarin verschillende types gezuiverd afvalwater worden ingezet voor de beregening van aardappel, spinazie en bloemkool. Hiermee wordt het effect van frequent herhaalde irrigatie met deze alternatieve waterbronnen op de opbrengst en de kwaliteit tijdens de teelt en bij oogst nagaan.

Daarnaast is er ook aandacht voor de langetermijneffecten van het irrigeren met deze waterbronnen op de bodem. Concreet focussen we op

  • Gezuiverd afvalwater van zowel de diepvriesgroenten-, als aardappelverwerkende sector
  • Gezuiverd water van Aquafin

Welke alternatieve waterbronnen in de omgeving van een perceel beschikbaar zijn, zal consulteerbaar zijn in het online platform, inclusief vermelding van de contactgegevens van de aanbieder en de kwaliteit van het water. 

Partners

  • Inagro
  • Ilvo
  • Aquafin
Meer weten over dit project?