Het FRESH4Cs-project organiseerde op 9 en 10 juni twee demodagen met veldbezoek in Felixstowe, in de zuidwestelijke regio Suffolk. De Britse partners deden de technologische en niet-technologische aspecten van de demonstraties uit de doeken aan een internationaal publiek van overheden, bedrijven en landbouwondernemers. Een eerste demo legt een leidingnetwerk aan voor irrigatie. Een tweede demo test dan weer de mogelijkheden van managed aquifer recharge and recovery (MAR).

Demodag Suffolk
Toelichting van partners en stakeholders op de demodag.
 

Leidingnetwerk voor irrigatie

Een eerste demo in Felixstowe focust op water voor irrigatie. Bij de monding van de rivier Deben wordt het water gecapteerd, waarna het via een 13 kilometer lang leidingnetwerk vervoerd wordt en uiteindelijk in bekkens wordt gebufferd. Daar kunnen zes landbouwers het water inzetten voor irrigatie van groetenteelt. Hier speelt het organisatie een belangrijke rol: er werd een landbouwercoöperatie opgericht om de aanleg en onderhoud van het netwerk op te volgen. De coöperatie is ook verantwoordelijk voor de waterverdeling tussen de landbouwers.

Dankzij het FRESH4Cs project wordt nu veel minder water afgevoerd naar zee, maar wordt het opgeslagen in bekkens voor landbouwirrigatie.
Dankzij het FRESH4Cs project wordt nu veel minder water afgevoerd naar zee, maar wordt het opgeslagen in bekkens voor landbouwirrigatie.
 

Belangrijke aandachtspunten voor de regelgevende overheid (Environment Agency) zijn de innovatieve palingvriendelijke pompen bij de riviermonding en het juiste volume water capteren om de aanliggende slikken en schorren te beschermen. Ondertussen werkt de installatie meer dan een jaar succesvol, tot grote tevredenheid van de deelnemende landbouwers.

Palingvriendelijke pompen die het zoutmoeras optimaal beschemen pompen het water naar het opvangbekken.
Palingvriendelijke pompen beschermen het zoutmoeras terwijl ze water naar het opvangbekken pompen.
 

Aquifer recharge

Een tweede demo focust op managed aquifer recharge and recovery (MAR). Bij MAR wordt  gecontroleerd water geïnfiltreerd in een ondergrondse zand-grindlaag (de aquifer), om het er tijdens droge periodes weer uit te halen. Het voordeel van deze methode ten opzichte van bovengronds bufferen is dat er geen kostbaar land wordt gebruikt. Bovendien is het goedkoper om aan te leggen en is er geen landschappelijke impact. In een eerste proefopstelling werden technologische uitdagingen opgelost rond infiltratie en recuperatie van water. Er werd een systeem opgezet met ondergrondse infiltratiebuizen gekoppeld aan een klein buffer- en infiltratiebekken.

MAR
Automatisch gestuurd infiltratiebekken voor MAR.


Vanuit de regelgevende overheid wordt gewaakt over zowel waterkwaliteit als -kwantiteit. Het waterpeil in de aquifer wordt nauwgezet opgevolgd, en er wordt minder onttrokken dan er wordt geïnfiltreerd. Om de waterkwaliteit in de aquifer te garanderen werd een locatie gekozen waarbij het landschap zorgt voor een beperkte zijdelingse verspreiding van het water. Zo kant eventuele vervuiling slechts een beperkte invloed hebben. De grootste probleemparameter bij de waterkwaliteit blijken chloriden te zijn. Daarom wordt er nu een automatisch systeem voorzien zodat bij te hoge chloridenconcentraties geen water wordt geïnfiltreerd.


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


FRESH4Cs closing conference

Kustregio’s voorzien succesvol duurzame waterbronnen via 3 innovaties

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel