Voor de Interreg-projecten FRESH4Cs en SalFar bevraagden Het Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren van de HZ University of Applied Sciences (Nederland), de Vlaamse Landmaatschappij, ILVO en Vlakwa de landbouwers in de Oudlandpolder. In dat gebied zal het FRESH4Cs-project kreekruginfiltratie demonstreren als een duurzame zoetwaterbron. De survey werd ingevuld door in totaal 101 landbouwers. De resultaten geven ons inzicht in de watervraag en de waterbronnen die de landbouwers nu gebruiken voor verschillende doeleinden.

Waarvoor gebruiken de landbouwers water?

Hoofdzakelijk gebruiken de landbouwers in de Oudlandpolder water om hun gewassen te beregenen of te beschermen, als drinkwater voor vee en om stallen en melkinstallaties te reinigen.

FRESH4Cs Oudlandpolder enquête - Watergebruik irrigatie
Oppervlaktewater is met 80% duidelijk de meest populaire bron om te beregenen bij respondenten. Ook voor gewasbescherming wordt oppervlaktewater het vaakst gebruikt (61%), maar hier zetten de landbouwers duidelijk ook meer regenwater (46%) in.
 

Meer wateruitdagingen verwacht in de toekomst

De enquête bevraagt ook de ervaringen en verwachtingen rond waterproblemen. De antwoorden wijzen uit dat momenteel wateroverlast iets vaker als probleem wordt gemeld dan watertekort, maar de landbouwers verwachten wel dat waterschaarste in de toekomst aan belang zal toenemen.
 

FRESH4Cs Oudlandpolder enquête - Verwachtingen waterproblematiek
Alle soorten waterproblemen zullen naar verwachting in de toekomst meer voorkomen en last veroorzaken, zowel op het bedrijf als in de Oudlandpolder. Uit de grafieken blijkt dat de groep respondenten die veel last zal ondervinden (rode categorie) stijgt met minimaal 16% tot maximaal 28%.
 

Perspectief en barrières voor oplossingen

In de bevraging gaan we dieper in op de mogelijke oplossingen voor zowel wateroverlast als watertekort. Daarbij wordt nagegaan welke oplossingen landbouwers al implementeren of willen implementeren, en of ze dit graag individueel of collectief zien gebeuren. We vragen ook specifiek door naar de belangrijkste barrières om de oplossingen te implementeren.

Aangepast peilbeheer en verbreding van grachten worden naar voor geschoven als belangrijkste oplossingen voor wateroverlast, waarbij bovendien collectieve oplossingen meestal de voorkeur krijgen op individuele oplossingen.

Bij de droogtemaatregelen zien we een variabeler resultatenbeeld. Een aantal respondenten noemt specifieke voordelen die maatregelen hebben gebracht. De voordelen zijn gericht op voorzien in de waterbehoefte en het realiseren van een grotere watervoorraad van water: "Het stockeren van regenwater en drainage onder de stallen is een meerwaarde”. De nadelen die ze aangeven zijn ontoereikende kwaliteit van het water en de kosten die gepaard gaan met maatregelen: "We moeten betalen om water op te pompen”.

Veel landbouwer overwegen wel waterduurzame maatregelen, maar implementeren ze nog niet. Samengevat zijn de belangrijkste barrières voor alternatieve waterbronnen voor de landbouwers:

  • Kostprijs en een gebrek aan kennis over de prijs
  • Waterkwaliteit
  • Doeltreffendheid

Wie de resultaten in detail wil bekijken kan het kort rapport lezen.

Naar het rapport